top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů, které Rezidence Ostrovní (dále jen "my" nebo "nás") shromažďuje prostřednictvím našich webových stránek postavených na platformě Wix a využívajících funkce Wix Hotels. Zavazujeme se chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů v České republice.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů:

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem poskytování ubytovacích služeb, správy rezervací a zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

2. Typy shromažďovaných osobních údajů:

Při rezervaci nebo interakci s našimi webovými stránkami můžeme od hostů shromažďovat následující typy osobních údajů:

 • Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo

 • Platební údaje (např. údaje o kreditní kartě)

 • Doklady totožnosti (např. cestovní pas nebo občanský průkaz)

 • Preference a zvláštní požadavky týkající se pobytu

 • IP adresa, typ prohlížeče a informace o zařízení shromážděné prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

3. Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

 • Zpracování rezervací a poskytování ubytovacích služeb

 • Komunikace s Hosty ohledně jejich rezervací, dotazů nebo zvláštních požadavků

 • Zlepšení funkčnosti našich webových stránek a personalizace zkušeností Hostů

 • Splnění zákonných povinností, včetně daňových a účetních požadavků

 • Předcházení podvodům a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb

 • Zasílání propagačních nabídek, newsletterů nebo marketingových sdělení se souhlasem Hosta

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme na základě jednoho nebo více následujících právních předpisů:

 • Plnění smlouvy (např. zpracování rezervací a poskytování ubytovacích služeb)

 • Plnění zákonných povinností (např. daňové a účetní požadavky)

 • Souhlas subjektu údajů pro konkrétní účely (např. zasílání marketingových sdělení)

 •  Oprávněné zájmy, které sledujeme my nebo třetí strana (např. prevence podvodů)

5. Uchovávání dat:

Uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, včetně právních a účetních požadavků nebo požadavků na výkaznictví. Jakmile již osobní údaje nebudou potřeba, bezpečně je vymažeme nebo anonymizujeme.

6. Sdílení a předávání údajů:

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, včetně společnosti Wix a jejích přidružených společností, poskytovatelů služeb, zpracovatelů plateb a právních orgánů, pokud je to nezbytné pro splnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud jsou zavedena odpovídající ochranná opatření na ochranu údajů.

7. Práva hostů:

Hosté mají následující práva týkající se jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Hosté mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a k informacím o jejich zpracování.

 • Právo na opravu: Hosté mají právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

 • Právo na vymazání: Hosté mají za určitých okolností právo požadovat vymazání svých osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Hosté mají za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů: Hosté mají právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

 • Právo vznést námitku: Hosté mají právo vznést za určitých okolností námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to i pro účely přímého marketingu.

8. Zabezpečení dat:

Provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili bezpečnost osobních údajů a chránili je před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

9. Kontaktní údaje:

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo žádosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese:
Rezidence Ostrovní, Ostrovní 222/8, 1100 00 Praha 1 Česká republika E-mail: recepce@rezidenceostrovni.cz Tel: +420 257 409 200

10. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů:

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely změny našich postupů nebo právních požadavků. Veškeré aktualizace budou zveřejněny na této stránce a v revidovaných Zásadách ochrany osobních údajů bude uvedeno datum poslední aktualizace.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 19.3.2024.

bottom of page